FJKM KATEDRALY ANALAKELY

POSTE D’EVANGELISATION AMPANDRIANKILANDY

 • NY FIORENANY sy FITOMBOANY 
 • Fitandremana nitambatra tamin’ny Fiangonana 70 mahery tany aloha nentina Mpitandrina delege 01
 • Nankatoavina ho Poste d’Evangélisation (P.Ev. na saha vaovao) tamin’ny 2014, isany zandriny indrindra
 • Nahazo Mpitandrina voalohany tena azy manokana ary mitondra azy hatramin’izao
 • Ny Commune Ampandriankilandy manontolo no sahan’ny Poste izay zarain’ny renirano Tsinjomorona
 • Fiangonana 05 tamin’ny nanombohana (2015) ary 10 ankehitriny miampy ireo fiaraha-mivavaka
 • Fiangonana 03 ankoatran’ny FJKM : EKar, Adventiste, Assemblée de Dieu efa misy trano en dur avokoa ny maro
 • Statistique sy ny fivoarany: (2015 à 2019-2020)
 •  Kristiana voasoratra anarana : …………………………………. 389/519
 •  Vita Batisa : ……………………………………………………………… 257/433
 •  Mpandray : ………………………………………………………………. 15/49
 •  Diakona : ………………………………………………………………….. 10/10
 •  Mpiandry : ………………………………………………………………… 05/08
 •  Katekista SeFaLa : ……………………………………………………… 02/02
 •  Sampana : …………………………………………………………………. SaFif – Dorkasy – STK – SLK – SA (nananganana birao ara-dalàna nanomboka 2019 ny sampana; misy tsy mpandray aza ny sasany)

 • FIAINAM-PIANGONANA:
 • Trano Fiangonana: Fiangonana 04 no efa misy (trano rotso-peta mitafo satrana 4m de long eohoeo)
 • Ny eto an-drenivohitra: trano 15m/8m saika hatao biriky ary mitafo satranafa tsy nisy “fer” na “poteaux” dia najanona
 • Isaky ny iray volana no mivory amin’ny toerana iray araka ny efa voafaritry ny tetikandro ny Fiangonana rehetra ato amin’ny Poste (antsoina hoe lohavolamben’ny Fitandremana); amin’io koa no mivory ny ambaratonga mandinika sy manapaka raharaha samihafa. Miezaka mamonjy ny toerana ivoriana izay miovaova mitety Fiangonana ny kristiana (axe: 45km du Nord au Sud en passant par la RN6)
 • Matetika ampiarahina amin’io koa ny fivoriana ihaonan’ny Sampana Fiandremana ankoatr’izay alahatr’izy ireo
 • Olana mahavitsy ny mpivory matetika ny tsy fandraiam-pahalemana sy ny fambolena (rehefa asara)
 • Ankoatr’ireo dia misy fandaminana famangiana Fiangonana hataon’ny Mpitandrina sy ny Birao
 • Adidin’ny Fitandremana SP 2015 – 2020 : 80.000Ar niakatra 200.500Ar vita tsisy trosa na sarotra aza
 • FIAINAN’NY SAMPANA:
 • Vitsivitsy ny mpikambana miditra Sampana, sy ny tsy fahazarana mandray andraikitra amin’ny mpitarika
 • Tena ilaina ny hisian’ny Tafika Masina sy asa mi-cible kokoa ny sokajin’olona sy taona
SampanaZava-misy / OlanaTohana ilaina
SaFiF– Tena maizina ny toerana iasana – Vitsy ny mpiasan’ny SaFiF – Maro ny asa fitaizana an’ireo Kristiana niova fo– Tafika Masina – Fitaovam-pivezivezen’ny mpiandry – Boky SeFaLa
Dorkasy– Vehivavy manana olan-tokantrano (nisara-bady, vady tsy mivavaka, mitaiza irery) – Manetsa no tena fitadiavam-bola mahazatra – Tsy nandia fianarana firy ny maro– Tafika Masina ho an’ny vahivay – Fanampiana amin’ny asa tanana (akora sy famoaham-bokatra) – Fampianarana arak’asa sy fitaovana: machines, Jiafotsy sy fitaovam-pikarakarana (izay tena miasa amin’ny fivoriana ary azo ampanofaina koa)
STKEn general: – Maro ny tanora – Be ny tsy an’asa, tsy mianatra – Matanjaka ny fijangajangana sy ny Halatra – Tsy ampy sokajin’asa, hetsika sy fialam-boly– Tafika Masina ho an’ny Tanora – Fampiofanana arak’asa sy fitaovana momba ny: *fiompiana manaraka teknika           *informatique           *rafitra hazo sy trano – Maillots, …
SLK– Foto-pisainana sy fomba manome vahana ny lehilahy amin’ny fijangajangana sy halatra – Tsy dia mavitrika amin’ny fanompoana noho ny vehivavy rehefa aty amin’ny Fiangonana– Tafika Masina ho an’ny lehilahy – Fampiofanana arak’asa sy fitaovana momba ny: *fiompiana manaraka teknika           *rafitra hazo sy trano
S.A.– Maro ny zaza sy ankizy – Betsaka ny tsy mianatra (miandry omby na kely dia efa alefa manambady,…) – Tena maro ny zaza mivavaka fa tsy mandeha ny ray aman-dreniny – Mbola vitsy ny mpampianatra S.A. , mbola tsy mandeha tsarany fampianarana– Tafika Masina manokana hoan’ny Ankizy – Boky lesona S.A. maromao – Fanomezana madinidinika mahatamana ny ankizy – Tenue tsotsotra hampitoviana ny ankizy
 • TETIKASAN’NY POSTE:
 • Fiaraha-mivavaka sy Fiangonana isaky ny tanàna rehetra ato amin’ny Commune manontolo
 • Mampitombo ny isan’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo
 • Fanoratana ara-panjakana ny tokantrano kristiana rehetra, tohizana amin’ny Mariazy am-piangonana
 • Fanofanana mitohy ny tomponandraikitra rehetra (ezahina ho tafita SeFaLa avokoa)
 • Trano Fiangonana ara-dalàna isaky ny Fiangonana
 • Ezaka trano ipetrahan’ny Mpitandrina (hofana isam-bolana ny trano ipetrahany amin’izao)
 • Sekolim-piangonana
 • Fanokanana ny Mpitandrina (24-25 Jolay 2021 ao Ampandriankilandy)
 • FILAN’NY POSTE AMIN’NY ANKAPOBENY:
 • Fitaovana mamatsy sy manohy ny Fitoriana Filazantsara (Baiboly sy Fihirana, tractes, videoprojection)
 • Bureautique: *Certificats samihafa

     *Boky torolalana sy fiofanana samihafa

 • Fandraisana an-tanana sy fiahiana ireo niova fo ka voahilika
 • Tohana masomboly sy fitaovam-pambolena ho loharanom-bola maharitra
 • Fanohanana Katekista Delege izay kasaina hanampy amin’ny Fitoriana Filazantsara
 • Imprimante multi-fonction (sady hiaraha-miasa amin’ny fiaraha-monina)
 • Energie Solaire
 • Sekoly (fijoroana vavolombelona satria tsisy sekolim-piangonana ato, ary ho loharanombola maharitra)
 • Trano ipetrahan’ny Mpitandrina an’ny Poste
 • MOMBA NY MPITANDRINA :
 • Niomana tany Mandritsara – Ivato ; nivoaka  2015 ary voatendry sy mbola miasa eto amin’ny Poste
 • Manambady ary manan-janaka 02 lahy sy vavy 01, manana taiza 01
 • Andraikitra:
 • Evanjelistra mitondra ny P.Ev. Ampdanriankilandy
 • Mpitandrina delege amin’ny Fitandremana 02 hafa (à 50km et 20km d’A/kilandy)
 • Biraon’ny komity Mpitantana Toby Kristy Manafaka Ibora sady Mpitandrina mpiahy
 • Biraon’ny SP Sofia Andrefana (Mpitantsoratra PV)
 • Filoha Faritra Avaratra SP
 • Filoha SaAFF SP
 • Filoha Mpanampy STK SP
 • Aumonier et Responsable Studio et Programme Radio Andrea Antsohihy

Hizara ny lahatsoratra

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email